Aktualności

Category

З’їзд 8 – „Бог сиріт” [Трансляція]

У суботу, 20 травня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь в восьмому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні під назвою „Бог сиріт”. Лекції проводив Генрік Шкрипковський – член Президії Ради Церкви Християн-Баптистів та пастор баптистської громади в Хелмі, який разом зі своєю дружиною Богумілою є батьками семи біологічних і дев’яти прийомних дітей....
Read More

8th Conference – „God of orphans” [Report].

Last Saturday, May 20, 2023, Christians from Poland and Ukraine participated in the eighth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin entitled „God of Orphans.” The lectures were conducted by Henryk Skrzypkowski – a member of the Presidium of the Baptist Church Council and pastor of the Baptist church in Chelm, who, together with...
Read More

Zjazd 8 – „Bóg sierot” [Relacja]

W ostatnią sobotę, 20 maja 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ósmym już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Bóg sierot”. Wykłady prowadził Henryk Skrzypkowski – pastor zboru baptystycznego w Chełmie oraz członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Henryk Skrzypkowski wraz z żoną Bogumiłą są rodzicami siedmiorga dzieci biologicznych i dziewięciorga...
Read More

„Бог сиріт”: Восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні.

Вже 20-го травня відбудеться восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, присвячений усиновленню дітей та вихованню їх у прийомних сім’ях. Назва з’їзду – „Бог сиріт”, а лектором буде пастор Генрик Шкрипковський, батько 16 дітей.  Під час цього з’їзду Інституту ми розглянемо, що Біблія говорить про усиновлення дітей, а також проаналізуємо такі питання, як: чи християни...
Read More

„God of orphans” Eighth Conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The eighth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to child adoption and foster care upbringing, will be held on May 20. The title of the convention is „God of orphans,” and the lecturer will be Pastor Henryk Skrzypkowski, father of 16 children. During the conference we will examine what the Bible says...
Read More

„Bóg sierot” – ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 20 maja odbędzie się ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony adopcji dzieci oraz wychowaniu dzieci w rodzinie zastępczej. Tytuł zjazdu brzmi: „Bóg sierot”, a wykładowcą będzie pastor Henryk Skrzypkowski, ojciec 16 dzieci.  Podczas tego zjazdu Instytutu zbadamy, co Biblia mówi na temat adopcji dzieci, a także przeanalizujemy następujące zagadnienia:  Czy chrześcijanie powinni...
Read More

Сьомий конгрес – «Польська специфіка християнської освіти та організації християнських таборів» [ Трансляція]

У минулий вікенд 14 -16 квітня 2023 року християни з Польщі та України зустрілися на сьомій конференції Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні. Ми займалися темою „Специфіка християнської освіти в Польщі та організація християнських таборів”. Лекції проводили: Кшиштоф Колт з „Camp Genesis” та Ольга Фелоненко і Анна Рожкова з „Solid Rock Mission”. Цього разу лекції були...
Read More

The 7th Conference  – „Polish special features of Christian education and organizing Christian camps” [Report]

Last weekend, April 14-16, 2023, Christians from Poland and Ukraine met at the seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.  We dealt with the topic „Polish specifics of Christian education and organization of Christian camps”. The lectures were given by Krzysztof Kolt from „Camp Genesis” and Olga Felonenko and Anna Rozhkova from „Solid...
Read More

Zjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]

W ostatni weekend 14-16 kwietnia 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na siódmym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Wykłady poprowadzili: Krzysztof Kołt z „Camp Genesis” oraz Olga Felonenko i Anna Rozhkova z „Solid Rock Mission”. Tym razem wykłady były poświęcone...
Read More

«Польська специфіка християнської освіти та організації християнських таборів» Сьомий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні

Вже 15-го квітня відбудеться сьомий з’їзд польсько-українського Біблійного Інституту у Любліні присвячений методиці навчання та організації таборів і дозвіллядля дітей та молоді. Назва конгресу: «Польська специфіка християнської освітита організація християнських таборів:». Польсько-український Біблійний Інститут у Любліні – це освітній простір, який об’єднує досвід християнських спільнот з Польщі та України. Наша мета – навчання і створення...
Read More
1 2 3 4 5