O nas

Category

POLSKO-UKRAIŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY W LUBLINIE

Pilotażowy projekt polsko-ukraińskiej chrześcijańskiej przestrzeni edukacyjnej, w której chcemy wspólnie kształcić i budować przyszłych polskich i ukraińskich przywódców chrześcijańskich, wymieniać się doświadczeniami oraz stworzyć wizję służby i zachęcać chrześcijan z Polski i Ukrainy do ewangelizacji swoich narodów oraz do pracy misyjnej wśród wszystkich narodów obszaru Trójmorza. Kim jesteśmy: Projekt tworzy Kościół Nowego Przymierza w Lublinie...
Read More

POLISH-UKRAINIAN BIBLE INSTITUTE IN LUBLIN

A pilot project of a Polish-Ukrainian Christian educational space, in which we want to jointly educate and build future Polish and Ukrainian Christian leaders, exchange experience, create a vision of service and encourage Christians from Poland and Ukraine to evangelize their nations and to work missionarily among all the nations of the Three Seas Initiative....
Read More

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ В ЛЮБЛІНІ

Пілотний проєкт польсько-українського християнського освітнього простору, в якому маємо бажання разом виховувати і будувати наступне покоління польських і українських християнських служителів, обмінюватися досвідом та ділитися баченнями служіння, також заохочувати християн з Польщі та України до євангелізації своїх народів та до місійної праці серед народів Тримор’я. Хто ми: Проєкт створює Церква Нового Заповіту в Любліні співпрацюючи...
Read More

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБЛИНЕ

Пилотный проект польско-украинского христианского образовательного пространства, в котором мы хотим совместно обучать и формировать будущих польских и украинских христианских лидеров, обмениваться опытом и формировать видение служения, а также поощрять христиан из Польши и Украины к евангелизации своих народов и к миссионерской работе, среди народов Инициативы Триморья. Кто мы: Проект создается Церковью Нового Завета в Люблине...
Read More